Kúpna zmluva

Dôležité! Ako vyplniť kúpnu zmluvu

  1. Po prečítaní zmluvy vyplňte prosím svoje údaje. Následne kliknite na tlačítko Vytlačiť
  2. Zmluva sa Vám uloží do PDF súboru. Ten si vytlačte, potvrďte podpisom prípadne aj pečiatkou
  3. Následne nám ju pošlite poštou alebo doručte osobne na našu adresu:  D.M.P. STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava

 

Predávajúci:

 

D.M.P. STEEL s.r.o.
Račianska 69,
831 02 Bratislava
zastúpený: Miroslav Varečka (konateľ), Peter Szusčík (konateľ)

Tel:  +421 2 4446 1161

IČO: 35758716
IČ DPH: SK2020231356

IBAN: SK32 1100 0000 0026 2419 0980
Obchodný register Mestského súdu BA III, oddiel: Sro, vložka č.: 18371/B

Kupujúci:

Hviezdičkou (*) označené polia je potrebné vyplniť.

Zmluva sa uloží do PDF

I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov a služieb z ponuky predávajúceho /ďalej len "tovar"/ podľa objednávok kupujúceho.

II. Prechod vlastníctva

Vlastníctvo na dodaný tovar nadobúda kupujúci dňom zaplatenia celkovej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade neuhradenia vziať tovar späť.

III. Cena tovaru

Cena tovaru je v zmysle cenovej ponuky predávajúceho a je závislá na množstve a termíne dodávky. Cenová ponuka je platná maximálne 7 dní, ak nie je uvedené inak. Cena tovaru musí byť v zmysle cenovej ponuky uvedená na objednávke kupujúceho. Po obdržaní objednávky a potvrdení jej prijatia predávajúcim, je cena uvedená v objednávke záväzná pre obe strany. Výnimku tvorí odber tovaru priamo v predajni predávajúceho bez objednávky, pričom kupujúci prevzatím tovaru a podpisom dodacieho listu potvrdzuje a akceptuje cenu tovaru uvedenú na dodacom liste.

IV. Termín plnenia

Termín plnenia je súčasťou cenovej ponuky. Pri omeškaní plnenia sa predávajúci zaväzuje poskytnúť zľavu z ceny tovaru vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania. Toto platí, ak nebude dodanie tovaru obmedzované vyššou mocou. Pod vyššou mocou sa rozumie živelná pohroma, administratívne zásahy orgánov SR alebo EÚ týkajúce sa dovozu tovaru a pod. Termín plnenia je možné predĺžiť po písomnom súhlase oboch zmluvných strán. V prípade omeškania plnenia viac ako 14 dní môže kupujúci odstúpiť od objednávky jednostranne.

V. Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný objednaný tovar v zmysle objednávky prevziať a zaplatiť podľa platobných podmienok tejto zmluvy. Tovar je možné neprevziať v prípade, že predávajúci nedodržal termín plnenia a prekročil ho viac ako o 14 dní. V prípade, že kupujúci bezdôvodne odmietne objednaný tovar prevziať, má povinnosť uhradiť predávajúcemu celú predajnú cenu tovaru podľa cenovej ponuky. Dodacie podmienky medzi zmluvnými stranami budú dohodnuté a upresnené v objednávkovom procese.

VI. Platobné podmienky

Platbu za dodaný tovar je potrebné vykonať v zmysle splatnosti faktúry, ktorej lehota je štandardne 14 dní, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania a ten je povinný túto pokutu uhradiť do 14 dní.

VII. Záruka a akosť tovaru

Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Množstevné reklamácie je možné uplatňovať len mimo tolerancie spotrebiteľského balenia +/- 2% a to vždy len do 5 pracovných dní od prevzatia tovaru. Vo všeobecnosti sa predávajúci zaväzuje dodávať tovar v kvalite stanovenej normami, aby bola zaručená jeho použiteľnosť na stanovený účel.

VIII. Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo ktoré súvisia s touto zmluvou a ktoré nebudú vedieť vyriešiť vzájomnou dohodou, predložia na rozhodnutie miestne príslušnému súdu, ktorého právomoc je daná podľa príslušných procesných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na predmet sporu.

IX. Všeobecné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je uzavretá na dobu neurčitú. Zmluvu je možné písomne zrušiť len v prípade, iba ak má kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči predávajúcemu. Osobné údaje kupujúceho alebo jeho zamestnancov bude predávajúci spracovávať v zmysle platných právnych predpisov SR a to za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá zmluvná strana ju obdrží po jednom rovnopise.V Bratislave dňa:


Predávajúci
V                              , dňa


Kupujúci

Prosím, venujte nám pozoronosť.
Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Svoj súhlas môžete vždy upraviť.

Potrebné súbory
Štatistické súbory

Odmietnuť