Osobné údaje

Spoločnosť D.M.P. STEEL s.r.o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 35758716 (ďalej len "predávajúci"), zhromažďuje, spracováva a uchováva osobné údaje kupujúcich výlučne za účelom plnenia svojich záväzkov voči kupujúcim súvisiacich s vybavovaním ich objednávok, s doručovaním objednaného tovaru, vystavovaním príslušných dokladov k dodávkam tovaru, vybavovaním prípadných reklamácií, za účelom informovania o aktuálnych novinkách a akciách predávajúceho (ak k tomu dal kupujúci osobitný súhlas), plnením zákonných povinností, prípadne za účelom vymáhania pohľadávok voči kupujúcim z neuhradených faktúr za dodávky tovaru.

Kupujúci registráciou u predávajúceho, resp. odoslaním objednávky udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na dobu neurčitú a berie na vedomie nasledovné informácie o spracovaní osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ: D.M.P. STEEL s. r. o., Račianska 69, 831 02 Bratislava, IČO: 35758716
Sprostredkovatelia:

Hattas, s.r.o., Bizetova 23, 949 11 Nitra, IČO: 44135246,
Webglobe - Yegon s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444,
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498
LenKo s.r.o., Topoľčianska 10, 851 05 Bratislava, IČO: 47610026
Intrum Justitia Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35831154
Fair Mind s.r.o., Eugena Suchoňa 52, 902 01 Pezinok, IČO: 50010395 
Rudolf Lazový, Exnárova 28, 821 03 Bratislava, IČO: 17412501                                                           2RK s.r.o., Nám. SNP 87/8, 960 01 Zvolen, IČO: 50167464

Účely spracovania: Evidencia zákazníkov a plnenie kúpnej zmluvy, Priamy marketing, Vymáhanie pohľadávok
Rozsah spracúvaných údajov:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:
meno, priezvisko, titul, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty.
Ak je kupujúcim podnikateľ:
obchodné meno, adresa sídla, adresa dodania, IČO, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Povinné / dobrovoľné poskytovanie údajov: Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné.
Spracúvanie na základe osobitného zákona: Nie
Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby: Áno
Príjemcovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené: Súdy, súdni exekútori, orgány činné v trestnom konaní.
Zverejňovanie: Osobné údaje nebudú zverejnené.
Krajiny, do ktorých budú osobné údaje prenášané: Osobné údaje nebudú prenášané do zahraničia.
Práva dotknutej osoby (kupujúceho):

Kupujúci má právo (na základe písomnej žiadosti):

  • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  • vyžadovať informácie o zdroji osobných údajov,
  • vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
  • vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • vyžadovať likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona,
  • vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
  • namietať voči spracovaniu osobných údajov, pri ktorom dôjde k neoprávnenému zasahovaniu do práv a právom chránených záujmov.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi a zákonmi SR a že nebude získané osobné údaje zverejňovať, sprístupňovať ani bezdôvodne postupovať tretím stranám, okrem rozsahu potrebného pre riadne a včasné plnenie kúpnej zmluvy alebo v prípadoch, ktoré súvisia s plnením zákonných povinností predávajúceho či vymáhaním zákonných nárokov predávajúceho z obchodných vzťahov.

V Bratislave, 12.05.2016